Regulamin

§1 DEFINICJE

REGULAMIN

Niniejszy regulamin.

SERWIS

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem: https://serweryit.pl/.

ADMINISTRATOR SERWISU

Podmiotem zarządzającym i prowadzącym SERWIS, jest STATIM Piotr Wypijewski ul. Głogowska 3, 01-743 Warszawa, NIP: 584 095 57 84, REGON: 011173829.

UŻYTKOWNIK
Osoba odwiedzająca SERWIS.

KUPUJĄCY
Osoba odwiedzająca SERWIS, która korzysta z niego w zakresie zgłaszania chęci otrzymywania wyceny usług lub produktów.

REJESTRACJA

Procedura zakładania KONTA w SERWISIE.

ZAPYTANIE
Zgłoszona za pomocą jednego ze specjalnie przygotowanych formularzy informacja w SERWISIE wyrażająca chęć zakupu oraz otrzymanie wyceny produktu.

PRZEDMIOT WYCENY
Produkty lub usługi, których UŻYTKOWNIK wyraża chęć zakupu poprzez zgłoszenie WYCENY w SERWISIE.

WYCENA
Jest to odpowiedź ADMINISTRATORA SERWISU na daną ZAPYTANIE z określoną ceną oraz warunkami odkupu PRZEDMIOTU OFERTY.

KONTO
Prowadzone przez KUPUJĄCEGO pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach SERWISU.

§2 REJESTRACJA

1. REJESTRACJA w SERWISIE jest możliwa po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.

2. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w SERWISIE były stale aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu na KONTO.

3. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia KONTA.

4. W momencie REJESTRACJI, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ADMINISTRATORA SERWISU na warunkach określonych w "Polityce Ochrony Prywatności". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez UŻYTKOWNIKA podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

5. Żądanie usunięcia co najmniej jednej z informacji stanowiących dane osobowe, niezbędnych do założenia KONTA jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług SERWISU i powoduje usunięcie KONTA.

6. Zabrania się korzystania z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW, a także udostępniani KONTA innym UŻYTKOWNIKOM. Pojedynczy UŻYTKOWNIK może mieć tylko jedno KONTO w SERWISIE. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody ADMINISTRATORA SERWISU i na warunkach przez niego podanych, UŻYTKOWNIK może zarejestrować kolejne Konto(a).

7. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do odmowy REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA, bez podania przyczyny.

8. ADMINISTRATOR SERWISU może zablokować lub usunąć KONTO UŻYTKOWNIKA w przypadku, gdy działanie UŻYTKOWNIKA jest sprzeczne z REGULAMINEM lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3 ZASADY OGÓLNE

1. ADMINISTRATOR SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za to, czy posiada wymagane środki oraz możliwości do wywiązania się ze złożonej oferty wyceny.

2. Treści ZAPYTAŃ są opracowywana i umieszczana w SERWISIE przez UŻYTKOWNIKÓW. ADMINISTRATOR SERWISU nie odpowiada za ich treść.

3. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia ZAPYTAŃ lub WYCEN jeżeli są one sprzeczne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez UŻYTKOWNIKÓW języka HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym UŻYTKOWNIKOM korzystanie z SERWISU, w szczególności zabronione jest:

• wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych Przetargów lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,

• automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony ze Zleceniem,

• odczytywanie lub generowanie plików typu "Cookie",

• automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z daną OFERTĄ,

• wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron SERWISU,

• zakłócanie i manipulowanie procesem składania OFERT,

• używanie metod "śledzenia" lub "podsłuchiwania" innych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych UŻYTKOWNIKÓW SERWISU programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

§4 OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1.PRZEDMIOT WYCENY oraz ZAPYTANIE muszą być opisane w sposób możliwie najdokładniejszy. W szczególności ZAPYTANIE powinno umożliwiać określenie przez ADMINISTRATORA SERWISU, przybliżonej ceny, którą będą mogli zaproponować sprzedaży PRZEDMIOTU WYCENY.

2. KUPUJĄCY zobowiązany jest składać ZAPYTANIE używając formularza najbardziej adekwatnego do PRZEDMIOTU WYCENY. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji ZAPYTAŃ i przydzielanie ich do właściwych produktów lub usług.

3. Treść ZAPYTANIA powinna dotyczyć wyłącznie zakupu PRZEDMIOTU WYCENY oraz warunków z nią związanych. Treść ZAPYTANIA w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja firm.

4. KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność wobec ADMINISTRATORA SERWISU za treść ZAPYTANIA, a w szczególności za wszelkie błędy w treści ZAPYTANIA lub PRZEDMIOTU WYCENY, które mogły spowodować koszty po stronie ADMINISTRATORA SERWISU na skutek umyślnego wprowadzania w błąd.

5. KUPUJĄCY może określić dodatkowe warunki WYCENY. W takiej sytuacji KUPUJĄCY powinien wyraźnie zaznaczyć to w treści ZAPYTANIA. Dodatkowe warunki nie mogą być sprzeczne z REGULAMINEM, dobrymi obyczajami ani naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub treści ZAPYTANIA jakichkolwiek propozycji zawarcia umowy poza SERWISEM.

7. KUPUJĄCY ma prawo składać ZAPYTANIA z możliwością jej zamknięcia bez wyboru jakiejkolwiek WYCENY.

§5 OBOWIĄZKI ADMINISTRATOR SERWISU


1. Do obowiązków ADMINISTRATOR SERWISU
 należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta WYCENY nie były lekkomyślne czy też złożone omyłkowo - bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji złożenia WYCENY.

2. ADMINISTRATOR SERWISU
 powinien być przygotowany na wywiązaniem się ze złożonej WYCENY zgodnie z jej treścią.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. ADMINISTRATOR SERWISU dokłada wszelkich starań, aby SERWIS działał poprawnie i bez usterek. ADMINISTRATOR SERWISU jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego niezawinionego nieprawidłowego działania SERWISU. ADMINISTRATOR SERWISU nie udziela gwarancji dotyczącej jego poprawnego działania.

2. W szczególności ADMINISTRATOR SERWISU nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron SERWISU w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.

§7 ZGODNOŚĆ Z PRAWEM USŁUG

1. ADMINISTRATOR SERWISU zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że UŻYTKOWNIK dopuszcza się przestępstwa.

2. W razie uzyskania uzasadnionego zgłoszenia o łamaniu REGULAMINU bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich ADMINISTRATOR SERWISU może zablokować lub usunąć ZAPYTANIE, WYCENĘ lub KONTO.

3. W wypadkach opisanych w niniejszym artykule ADMINISTRATOR SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia KONT lub ZAPYTAŃ bądź WYCEN.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw, które nie są wprost opisane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z działalności SERWISU pomiędzy ADMINISTRATOREM SERWISU a UŻYTKOWNIKAMI lub osobami trzecimi, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ADMINISTRATORA SERWISU.